Lëtzebuerg weider denken

En ongeplangte Wuestum huet eist Land iwwer déi lescht 20 Joër massiv verännert. D’Politik hat et verpasst, d’Erausfuerderungen unzegoën a Lëtzebuerg a Richtung Nohaltegkeet z’entwéckelen. Eréischt mat dem Regierungswiessel virun 3 Joër koum en Ëmsteieren: endlech gëtt eng ressortiwwergräifend an zielgeriicht Zukunftsgestaltung bedriwwen.

„Et muss Schluss si mat wëllem Wuestum.“

Dëst verantwortungsvollt Virgoë weist sech an der aktueller Zukunftsdebatt ronderëm d’Landesplanung, ronderëm de Rifkin-Rapport a ronderëm d’Etude iwwer den Tanktourismus. D’Weiderentwécklung vum Land a vun eisem Wirtschaftmodell muss zesumme mat den Akteuren aus der Zivilgesellschaft awer och mat de Biergerinnen a Bierger direkt geschitt. Esou gëtt déi zukünfteg Entwécklung breed gedroën an et gëtt kee lénks leie gelooss.

D’Zäit leeft dervunn, wann et drëms geet, alles dat riicht ze béien, wat bis elo ökologësch, ökonomësch a sozial schief gelaf ass. En plus sti nei Erausfuerderungen un: d’UNO-Zieler fir nohaltëg Entwécklung; d’Klimaschutzzieler, déi Lëtzebuerg erreeche muss; déi ökonomësch a gesellschaftlech Verännerungen, déi op eis duer kommen duerch ëmmer méi Digitaliséierung; d’Revolutioun vun der Elektromobilitéit; a gewësse Steierrevenuën déi ewechbrieche, wéi beim E-Commerce oder beim Tanktourismus.

„De Ressourceverbrauch an de Wuestum musse vunenee lassgekoppelt ginn.“

Grad d’Tanktourismus-Etude weist, datt den aktuelle Lëtzebuerger Modell rieseg direkt an indirekt Käschte no sech zitt. Dofir muss Schluss si mat wëllem Wuestum. Dofir musse no an no de Ressourceverbrauch an de Wuestum vunenee lassgekoppelt ginn. Ech si frou, datt déi aktuell Regierung mat grénger Bedeelegung och schonn déi éischt Weiche gestallt huet, datt déi éischt Schrëtt schonn an Ugrëff geholl goufe, Lëtzebuerg a Richtung Nohaltegkeet z’entwéckelen an doduerch prett fir d’Zukunft ze maachen.

De Rifkin-Rapport bestätegt iwwregens och déi gréng Visioune, wéi zum Beispill d‘Ëmschalten op 100% erneierbar Energien, d’Bio-Landwirtschaft als Virbild, den Asaz vu gréngen Technologien, d’Entwéckele vun innovative Forme vu Mobilitéit an hier Vernetzung.

„Eng ökologësch Moderniséierung vun eisem Land, eng propper Ëmwelt an eng beschtméiglech Gesondheet a Liewensqualitéit vun alle Leit.“

Fir mech ass de Wuesstum keen eegestännegt Ziel.

Als Zieler gesinn ech eng ökologësch Moderniséierung vun eisem Land, eng propper Ëmwelt an eng beschtméiglech Gesondheet a Liewensqualitéit vun alle Leit déi hei wunnen a schaffen. Iwwregens séchere mer heimatt automatësch och de Lëtzebuerger Wirtschaftsstanduert an eise Sozialmodell.

Veröffentlicht unter Allgemein, Ökologie, Gesellschaft, Mobilität, Soziales, Tribune libre, Wirtschaft & Finanzen | 1 Kommentar

Lebensqualität vor Wachstum

Ein planloses und ungezügeltes Wachstum hat unser Land über die letzten 20 Jahre gravierend verändert. Statt regulierend einzugreifen, blendete die Politik die wachsenden Probleme allerdings des Öfteren aus. So wurde verpasst, Luxemburg in Richtung nachhaltige Zukunft zu entwickeln. Seit dem Regierungswechsel vor drei Jahren ist der Kurswechsel unverkennbar. Nun wird endlich eine verantwortungsvolle, ressortübergreifende und zielgerichtete Zukunftsgestaltung in Angriff genommen.

Mit der von der Regierung und dem Nachhaltigkeitsministerium gestarteten Zukunftsdebatte rund um die konkreten Vorschläge zur künftigen Landesplanung, den chiffrierten Zielen der Rifkin-Strategie und der Tanktourismus-Studie, ist die Debatte über die Weiterentwicklung unseres Landes und unseres Wirtschaftsmodells lanciert. Die genaue Ausrichtung wird dabei partizipativ mit den Bürgerinnen und Bürgern und mit der organisierten Zivilgesellschaft (Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Umweltorganisationen, Transition-Bewegung, …) diskutiert.

Die partizipative Dynamik stellt sicher, dass die zukünftige Entwicklung möglichst breit getragen wird und niemand auf der Strecke bleibt. Getreu der grünen Devise „Global denken, lokal handeln“ werden auch die Gemeindewahlen im Oktober 2017 eine wichtige Diskussions- und Entscheidungsplattform bilden.

Die Zeit drängt, um die angehäuften Versäumnisse sowohl auf ökologischer, als auch auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene zu beheben. Gleichzeitig stehen neue Herausforderungen vor der Tür: Luxemburgs Klimaschutzziele, die weltweiten nachhaltigen Entwicklungsziele, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen durch die zunehmende Digitalisierung, die Revolution der Elektromobilität, schnell oder schrittweise wegbrechende Steuereinkommen wie beim E-Commerce oder beim Tanktourismus.

Das bisherige „Luxemburger Modell“ verursacht – wie u.a. erst kürzlich durch die Tanktourismus-Studie belegt – riesige direkte, indirekte und externe Kosten. Deshalb muss Schluss sein mit dem ungezügelten Wachstum. Wir brauchen ein neues, nachhaltiges Entwicklungsmodell für Luxemburg und die ersten Weichen sind auch bereits gestellt, die ersten Schritte gemacht.

Der Rifkin-Bericht bestätigt uns Grüne in unserer Überzeugung, dass die einzig richtige Entwicklung für Luxemburg eine nachhaltige Entwicklung ist. Er bestätigt auch viele unserer langjährigen Forderungen, wie zum Beispiel das konsequente Umschalten auf erneuerbare Energien, die Förderung der Biolandwirtschaft als Leitbild, den verstärkten Rückgriff auf grüne Technologien, die Förderung von neuen Fortbewegungsmodi und die Vernetzung der Mobilitätsangebote. Etliche Pisten aus dem Rifkin-Bericht sind auch bereits in der Umsetzung.

Für déi gréng ist Wachstum kein Ziel an sich. Vielmehr sind die Ziele eine ökologische Modernisierung unseres Landes, eine saubere Umwelt und eine bestmögliche Lebensqualität und Gesundheit der Menschen die hier wohnen und arbeiten. Dadurch sichern wir automatisch auch den luxemburgischen Wirtschaftsstandort und unser Sozialmodell.

Seit 3 Jahren sind déi gréng auf Regierungsebene aktiv um mit vielen kleinen Schritten die Fehler der Vergangenheit sowohl auf ökologischer, als auch auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene zu beheben und unser kleines Land in zukunftsfähige Bahnen zu lenken. Zentrale Voraussetzung dafür ist die kontinuierliche Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch (u.a. Dekarbonisierung) und die ist bereits messbar. Diese Entwicklung gilt es nun langfristig zu stärken.

(Erstpublikation in „Lëtzebuerger Land“ 16.12.2016)

Veröffentlicht unter Ökologie, Energie, Gesellschaft, Mobilität, Soziales, Tribune libre, Wirtschaft & Finanzen | Kommentar hinterlassen

20 Joër TheaterFederatioun – Mäi Réckbléck

Här Staats- a Kulturminister, Dir Hären Deputéiert, Léif Mëmberen a léif Frënn vun der TheaterFederatioun,

Wëllkomm op eiser klenger Feier fir den 20. Gebuurtsdag vun der TheaterFederatioun. Mir hunn de Choix geholl, net groussaarteg ze feieren, well et eis net ganz dono ass, a well mer eis Suë léiwer fir méi konkret Projetën am Interessi vun eise Mëmberen ausginn.

Ech maachen e Réckbléck, dee sécher net ëmmer politësch an historësch korrekt ass: en Drama a 5 Akten.

Virspill um Theater

Et muss een et éierlech soën an et soll een et net occultéieren : D’Grënnung vun der Fédération Luxembourgeoise des Théâtres Professionnels – FLTP am Joër 1996 war eng Reaktioun. Manner op dat erfollegräicht 1. Kulturjoër vun 1995. Méi op déi ëmstridde massiv Subventionéierung vun der nei gegrënnter asbl Théâtre National du Luxembourg.

Wat allerdéngs déi allermannst wëssen: d‘TheaterFederatioun hat eng Virgängerin: ELIPSS – Entente Luxembourgeoise des Petites Structures de Spectacle, wouzou de Philippe Noesen d’Initiativ ergraff hat.

Schlussendlech war et awer déi politësch Decisioun, den TNL ze pushen, déi de Katalysator wor fir den Zesummeschloss vun den Theater-Produzenten an der Fédération Luxembourgeoise des Théâtres Professionnels. Iwwregens gouf den Théâtre National schonn no 1 Joër Mëmber vun der Federatioun, well en de Critère erfëllt hat, pro Joër op d’mannst zwou professionell Produktiounen op d’Brieder ze bréngen.

Generalprouw

Wat och déi mannst wëssen: D‘Grënnung vun der TheaterFederatioun war 1996 eng mëssgléckte Generalprouw. Et huet sech nämlech bei der Publicatioun am Mémorial erausgestallt, datt d’Gemengen-Theateren net einfach esou mat Asblën zesummen eng Associatioun grënnen dierfen. Dat kann nëmmen de Schäfferot vun enger Gemeng. An esou fënnt een am Mémorial am Ofstand vun e puer Méint gläich zwou Grënnungsstatuten, déi 2. da juristësch a gemengepolitësch korrekt mat de Schäfferéit vun de Stied Esch a Lëtzebuerg.

20161117theaterfederatioun20ans_1

1. Akt – 1. Präsident

Den 1. Präsident vun der Fédération Luxembourgeoise des Théâtres Professionnels wor ganz natiirlecherweis de Philippe Noesen.

„Et goufen eng Hellwull Koproduktiounen tëscht de Mëmberen op de Wee bruecht“

D’Ufanksjoëre vun der Federatioun si geprägt vu ganz vill informellem Austausch tëscht de Mëmberen, iwwregens oft bei engem Patt an iwwer ee Joërzéngt laang bei engem gemeinsame Mëttegiessen all Mount. An deem Kader gouf eng ganz grouss Koordinatiounsaarbecht geleescht an et gouf vill reziprokt Versteesdemech opgebaut tëscht de gudd dotéierte Strukturen an deenen, déi vun der Hand an de Mond liewen. An et goufen eng Hellwull Koproduktiounen tëscht de Mëmberen op de Wee bruecht.

D’Initiativ, fir esouwuel am däitschsproochege wéi am franséischspprochege Raum eng Vitrinn fir d’Lëtzebuerger Produktiounen opzemaache fällt och an déi Zäit. Philippe, du erënners dech, dass mer esouguer e puer Joër laang Formation continue ofgehal hunn fir Banquierën ze léieren, an der Öffentlechkeet ze schwetzen. Nujee: Mir ware jonk an hun d’Suë gebraucht!

2. Akt – 2. Präsident

Nofolger vum Philippe Noesen gouf de Jemp Schuster. Am Jemp séng Zäit falen eng Partie Neierungen, déi deels vun uewen erof koumen.

„D’TheaterFederatioun krut 2002 eng Konventioun, wat e méi laangfristegt Plange méiglech gemeet huet“

Am Kader vum Gesetz iwwer d’Artistes & d’Intermittents du Spectacle, dat d’TheaterFederatioun kritësch begleet huet, krute mer e Sëtz an der consultativer Kommissioun, an d’Kulturministësch Erna Hennicot-Schoepges huet mech zum Vizepräsident genannt; d‘Octavie Modert iwwregens e Joërzéngt méi spéit esouguer zum Präsident, wat ech ëmmer als eng Unerkennung vun der TheaterFederatioun hirer Aarbecht ugesinn hunn.

D’Professionaliséierung an der Kultur goung ëmmer weider, an d’TheaterFederatioun krut 2002, och ënner der Madame Hennicot, eng Konventioun, wat e méi laangfristegt Plange méiglech gemeet huet, mat Astelle vu festem Personal.

De Jemp Schuster, dee jo eigentlech prinzipiell mat der décker Dréckerei aus de Gaasperécher Wisen … iwwer Kräiz louch ( – ech hoffe, Jemp, du appreciéiers d’Wuertspill – ), de Jemp huet eppes ganz Erstaunleches färdeg bruecht. Nämlech datt de Groupe Saint-Paul an de Groupe Editpress zesumme mat der TheaterFederatioun all Mount d‘TheaterZeitung erausginn hunn, fir Promotioun fir den Theater ze maachen an als Service um potenzielle Spectateur.

Leider huet d‘Kulturministësch Maggy Nagel vun 2015 un de Budget vun der TheaterFederatioun esou gekierzt, datt mer am Moment nëmme nach dank dem Sponsoring vum Tageblatt d’TheaterZeitung kënne publizéieren, mat elo enger vill manner grousser Reichweite, wat eis Mëmbere schrecklech bedaueren.

3. Akt – 3. Präsident

De Serge Tonnar koum nom Jemp Schuster. De Serge huet ganz vill Richtung Marketing ënnerholl: nei Identité visuelle, neien Numm – net méi FLTP mee TheaterFederatioun –, Kollaboratioune mat de Medien, de Gëllene Renert, e puer Joër Präsenz op der Studentefoire, Publikatioun a Filmer iwwer d’Theaterberuffer op an hannert der Bühn, an net ze vergiessen dat ewell traditionellt TheaterFest.

Déi bestehend Saache sinn ausgeweit an ausgebaut ginn, wéi zum Beispill de Site theater.lu. Dat alles war nëmme méiglech, well ënner de Kulturministeren François Biltgen an Octavie Modert, de Budget fir Kultur generell enorm gewues ass. A, Serge, ech mengen Du has e ganz gudden Drot zu der Madame Modert, an sie huet appreciéiert, wéivill a wat s‘Du mat der TheaterFederatioun realiséiert hues.

„D’TheaterFederatioun huet den Theater zu Lëtzebuerg op d’Weltkaart gesat : mir sinn de Lëtzebuerger Korrespondent vum International Theatre Institute bei der UNESCO“

Dat waren och eng Partie Leeschtungen, déi nie un d’grouss Klack gehaang goufen, wéi d’Préconfiguratioun vun den Theaterarchiven, déi no e puer Joër an de Centre National de Littérature iwwerfouert goufen.

Awer och datt d’TheaterFederatioun den Theater zu Lëtzebuerg op d’Weltkaart gesat huet: mir sinn de Lëtzebuerger Korrespondent vum ITI – International Theatre Institute bei der UNESCO. Leider hu mer net genuch personell Ressourcen fir um europäëschem an um internationale Plang esou matzehalen, datt mer eist Land efficace op deenen Niveauë vertriede kéinten.

4. Akt – 4. Präsident

Wéi de Serge Tonnar 2012 sot, hie wéilt sech méi op séng künstlerech Projetë konzentréieren, huet d’ganz TheaterFederatioun op mech, hiren Trésorier zënter der Grënnung gekuckt. Ech hu mech ëmgedréint, mee do stoung kee méi, an esou gouf ech du Präsident.

„Den Theater ass deen ärmste Koséng vun der ganzer Kulturfamill, den Zueleverglach mat den anere Secteure weist dat ganz kloër“

Ech hu versicht, op dat opzebauen wat de Serge lassgekappt hat. Leider konnt ech d’Kulturministësch Maggy Nagel net vun allem iwwerzeegen, wat d’TheaterFederatioun auszeechent. An esou krute mer bal 20% vun eiser Dotatioun gestrach. Resultat: bei eis ass 1 vun den 2 feste Posten net méi besat ginn. Dat zitt no sech, datt mer manner Koordinatioun vum Secteur a manner Promotioun vum Theater a séngen Aktivitéite maache kënnen.

20161117theaterfederatioun20ans_3

Dat ass schued, well den Theater ass deen ärmste Koséng vun der ganzer Kulturfamill, den Zueleverglach mat den anere Secteure weist dat ganz kloër. An dofir bräichten eis Mëmbere méi Promotioun a Marketing vun hiren Aktivitéiten a net manner, well mir stinn a grousser Konkurrenz ëm déi begrenzte Fräizäit vun de Leit.

Här Kulturminister, léiwe Xavier,

Ech ginn dervun aus, dass Du et färdeg bréngs, datt geschwënn erëm 1% vum Staatsbudget an d’Kultur gestach gëtt, esou wéi et sech gehéiert. A wann dat dann de Fall ass, dann hoffen ech, datt d’TheaterFederatioun op d’manst erëm déi Dotatioun kritt, déi se mol schonn hat. Ech hat Déngem Staatssekretär, dem Guy Arendt, dat och scho mat op de Wee ginn.

„An deenen 20 Joër wou eis Federatioun existéiert, hunn all Kulturministëschen a Kulturministeren ëmmer erëm betount , datt sie an der TheaterFederatioun en idealen Interlocuteur hunn“

20161117theaterfederatioun20ans_5

Et ass nämlech esou, datt et an deenen 20 Joër wou eis Federatioun elo existéiert, all Kulturministëschen a Kulturministeren ëmmer erëm betount hunn, datt sie an der TheaterFederatioun en idealen Interlocuteur unique hunn. An e Koordinateur, dee ganz vill dobäi hëlleft, dëse Secteur ze strukturéieren a séng Professionaliséierung weiderzentwéckelen.

5. Akt – Klengen Theater-Coup – 5. Präsident

Léiw Frënn vun der TheaterFederatioun,

Ech hunn no 4 ½ Joër decidéiert, d’Présidence ofzeginn, an dat aus zwee Grënn, déi d’Mëmbere vun der TheaterFederatioun gudd novollzéie kënnen:

 • Ech sinn och Präsident vun enger politëscher Partei déi an der Regierungsverantwortung ass. An ech mierken, datt ech mech net esou an der Öffentlechkeet ausdrécke kann, wéi ech dat als Sproochrouer vun der TheaterFederatioun misst maache, well verschidde Medien dann d’Tendenz hunn, e Sträit an der Koalitioun doraus ze konstruéieren.
 • Deen 2. Grond: déi next 3 Joëre si Wahlen. Als Parteipräsident muss ech do voll an den Asaz goën. Da kéim d’TheaterFederatioun ze kuerz, an dat wär inacceptabel.

D’TheaterFederatioun huet virun zwou Wochen hire neie Präsident gewielt. De 5. Präsident, deen deen d’Federatioun an hiert 21. Joër an doriwwer eraus féiert, ass eng Präsidentin. No engem Direkter, engem Auteur, engem Muséker an engem Schauspiller gëtt d’Federatioun elo vun der Regisseurin Carole Lorang geféiert. An d’Carole ass domat och déi 1. Fra un der Spëtzt vun der TheaterFederatioun!

Léiwt Carole,

ech iwwerginn Dir haut offiziell dee wibbelege Kuerf voll professioneller Bühnestrukturen. Se sinn aktiv am Sprechtheater, am Danztheater, am Musékstheater, am Kanner- a Jugendtheater an heiandsdo sprengen hir Produktiounen dës Kaderen. Du fënns am Kuerf 19 Mëmbere vun alle Gréissten an alle Modeller:

 • Op där enger Säit déi gudd dotéiert Gemengentheateren,
 • op där ganz anerer Säit, kleng mee professionell Truppen ouni Konventioun mam Kulturministère an ugewisen op punktuell Subsiden,
 • dertëscht méi oder manner (déi meescht iwwregens manner) gudd finanzéiert konventionéiert Strukturen,
 • déi eng op enger fester Plaz, déi aner ëmmer op der Sich no engem Lieu.
 • Et gëtt der, déi sech spezialiséiert hunn op e Genre, op eng Sprooch, op ee Public,
 • et gëtt der déi liewen nëmme fir den Danz, anerer bedénge méi Sparten,
 • an et gëtt d‘Kulturzentren an de Regiounen, déi eng Offer hunn, déi wäit iwwer den Theater erausgeet.

„Ech iwwerginn Dir haut dee wibbelege Kuerf voll professioneller Bühnestrukturen“

Carole,

déng Aufgab als Präsidentin ass et, déi ënnerschiddlech Interessen, déi verschidde Visiounen, déi differenzéiert Besoinsë vun all de Mëmberen ënner dem Hutt vun der TheaterFederatioun ze halen. Dat geet, well eis Organisatioun basisdemokratësch fonctionnéiert, well mer eis all puer Méint an der Plénière gesinn, well am Bureau exécutif déi eenzel Forme vu Mëmbere vertruede sinn a well mer an thematëschen Aarbechtsgruppe schaffen.

Dat geet, well de Präsident jo net eleng ass. An dat bréngt mech derzou zum Schluss e grousse kollektive Merci ze soën fir 20 Joër Mataarbecht um Projet TheaterFederatioun: de Präsidenten, de Mëmbere vum Bureau, den Delegéierte vun de Mëmberen, de Protagoniste vun den Aarbechtsgruppen, de stännege Mataarbechterinnen, de staatleche, kommunalen, institutionellen an ekonomësche Financierën a Sponsoren an deenen hier Mataarbechter.

20161117theaterfederatioun20ans_4

An domat ginn ech d’Wuert weider un déi next Generatioun, un d’Präsidentin vun der TheaterFederatioun Carole Lorang.

Veröffentlicht unter Kultur | Kommentar hinterlassen

Eng aner Entwécklung fir Lëtzebuerg

An de leschte 25 Joër ass Lëtzebuerg hott an har gewuess. Landesplanerësch war et e wëlle Wuesstum, deen net vun den deemolege Regierunge cadréiert gouw.  Dësen onkontrolléierte Wuesstum huet eng ganz Partie Nodeeler mat sech bruecht.

„Déi individuell Mobilitéit geet ëmmer méi an d’Immobilitéit iwwer“

Jidderee vun eis mierkt, datt séng Liewesqualitéit sech no an no verschlechtert. Jiddereen, deen all Dag ënnerwee ass, kann um eegene Leif spiren, wéi déi individuell Mobilitéit ëmmer méi an d’Immobilitéit iwwergeet. Eis Landschafte ginn ëmmer méi zerschnidden an zoubetonéiert an d’Natur gëtt ëmmer méi an den Eck gedréckt, wat schlussendlech och op eis Käschte geet.

Déi lescht 25 Joër hunn déi successiv Lëtzebuerger Regierungen zwar déi finanziell Friichte vum onkontrolléierte Wuesstum agesäckelt, se hunn awer kee Moment un d’Folgekäschte geduecht an deemno och näischt ënnerholl fir d’Land op d’Zukunft ze preparéieren. D’Resultat ass, datt eist Land e riisegen Nohuelbedarf un Investitounen huet: an der Loftqualitéit, am Waasserschutz, an de Schoulinfrastrukturen, am Wunnéngsbau, an der Capacitéit vum öffentlechen Transport, …

„Investitiounen an d’Infrastrukture si blutnéideg fir eist Land zukunftsfäheg ze maachen“

D’Dräierkoalitioun par conter huet déi Fehlentwëcklungen erkannt, an déi aktuell Regierung thematiséiert se am Kader vun der Debatt iwwer déi zukünfteg Entwécklung vu Lëtzebuerg. Paralell dozou fiert d‘Regierung d’Investitiounsausgabe massiv erop. Déi Investitiounen an Infrastrukture si jo blutnéideg fir eist Land zukunftsfäheg ze maache. A well déi Infrastrukturen och eise Kanner a Kandskanner zegutt kommen, hunn ech kee Problem dermatt, datt se deelweis iwwer Scholde finanzéiert ginn.

Amplaz Gottes Waasser iwwer Gottes Land lafen ze loossen, leet déi aktuell Regierungsequipe Pläng op den Dësch, wéi mer Lëtzebuerg anëscht, méi intelligent organiséiere kënnen. Et ass wuel ewell jidderengem bewosst, datt wa mer an Zukunft Wunnen, Schaffen a Fräizäit méi no beienee kréie, mer vill Weeër spuere, mer u Liewesqualitéit gewannen an d’Ëmwelt an eis Nerve schounen.

„Zesumme Lëtzebuerg entwéckelen“

Ech si frou doriwwer, datt d’Dräierkoalitioun net vun uwen erof decidéiert, mee Pisten opweist, wéi eist Land sech kann entwéckelen. Ech freeë mech op déi nächst 10 Méint: an deene leeft eng breed Diskussioun an alle Regioune vum Land un där jiddereen sech bedeelege kann. Ziel ass et, zesummen de „Plan directeur“ vun der Landesplanung z’entwéckelen; Ziel ass et, zesumme Lëtzebuerg z’entwéckelen.

Veröffentlicht unter Ökologie, Gemeinden, Gesellschaft, Mobilität, Tribune libre, Wirtschaft & Finanzen | Kommentar hinterlassen

BREXIT – the larger context

The BREXIT is only one symptom of a political and social change that is gaining ground for over a decade now and is – unfortunately – gaining momentum in the last two years.

In the countries of the Northern hemisphere – Europe and North America – concerns are spreading among the population. Due to an ever increasing globalisation, people do feel already now or are concerned that they will in the future experience the effects of the globalisation.

Let us be clear: Not only lesser educated persons or socially lower standing classes or an older electorate are concerned that their income, that their social position, that their job or those of their children are in jeopardy. The higher educated, those who may be more inclined to vote Green, are also very much concerned about the effects of globalisation, as the demonstrations against CETA throughout Europe have proven.

The rise of the populists

We now clearly see that the rise of the populists in Eastern Europe, the perspective of Front National in France and AfD in Germany gaining power and the BREXIT are fuelled by the same identitarian reflexes.

Even a possible election of a US-President Trump is rooted in the same concerns. Don’t forget: in pre-electoral polls populist voters do not denounce themselves!

Of course, the ascension of the populists was – and is – only possible, because they successfully apply the old recipe : “Turn people’s diffuse concerns into strong fears”; then “Give simple answers to complex issues”.

The Pro-Brexiteers gave such a simple – and wrong – response to the very realistic fears of some fringes of the British society, those fears that the populists had nurtured during decades of Euroscepticism. And the established parties had in the worst surfed on the Euroscepticism wave or at best failed to install an alternative narration.

Which kind of BREXIT ?

The English, the Northern Irish, the Welsh and Scottish people must not be punished for their vote. If only be for democracy’s sake.

But the United Kingdom’s government should not be rewarded either.  If only be for the sake of justice and equal treatment of those who are not part of the EU. And of those who are part of the EU.

In reducing my understanding of the European Union to the most simple expression, I would say that the EU stands for 4 everyday liberties: the freedom of circulation of capital, of goods, of services and of manpower. I especially say manpower and not persons, because the EU cannot hide its strong economic roots and the free circulation and establishment in any Member State by an individual remains subject to a working permit. But the free circulation of people is such a powerful and emblematic right – a right that can be experienced every day by any citizen – that we must defend it at all cost.

So: No cherry-picking for the Brits! If the UK is able to negotiate better market related conditions, those should the also be extended to Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland.

But above all: In BREXIT negotiations we should not trade easy economic advantages against the few social, democratic and everyday rights EU-citizens have. Because the European Union is doomed, if the union loses the support of the many Pro-Europeans who still are the silent majority.

Veröffentlicht unter Europa | Kommentar hinterlassen

Lëtzebuerg a séng Sproochen

vum Françoise Folmer a Christian Kmiotek

Eng aktuell Debatt déi d’Leit enorm beweegt, ass déi vum Stellewert vun der Lëtzebuerger Sprooch. Lëtzebuergësch gët hautzudaags esou vill geschwat a geschriwwe, wéi nie virdrun, an trotzdem hu vill Lëtzebuerger d’Gefill, dass mer eis Sprooch, an domat eis Kultur verléieren.

Am geschichtleche Réckbléck ass et esou, dass zu Lëtzebuerg schonn zanter dem Ufank vum 19. Joërhonnert déi 3 Sprooche Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch koexistéieren. Mir däerfen dowéinst d‘Realitéite vun eiser multikultureller Gesellschaft a vun der Sproochevielfalt hei zu Land net verkennen :

 • Eis Méisproochegkeet ass ee vun de ganz wichtege Facteuren, op déi sech d’wirtschaftlech Entwécklung vun eisem Land, an domat eise Wuelstand baséieren. D’Weiderentwécklung vum lëtzebuergeschen Sproochgebrauch däerf sech dofir net op Käschte vun dëser Multikulturalitéit maache.
 • Mir mussen och realistesch bleiwe, wat d’Méiglechkeete vum Lëtzebuergeschen ugeet, wann et ëm spezifesch technesch a juristësch Jargonen geet. Do kënnt eis Sprooch schonn haut net ouni eng Hellewull franséisch, däitsch an englesch Wierder aus.
 • D’Kommunikatioun op lëtzebuergesch zwëschent den Administratiounen an de Bierger kann a soll nach weider entwéckelt gin. Fir se besser verständlech ze maache, solle mir hei och kucken, déi administrativ Ausdrocksweis ze vereinfachen, an dat an all deene Sprooche mat deenen d’Verwaltungen schonn haut mat den Bierger kommunizéieren, siew dat elo Lëtzebuergesch, Däitsch oder Franséisch.
 • Grad esou wichteg wéi dësen offizielle Gebrauch vun eiser Sprooch, ass awer och hiren alldeegleche Gebrauch. Mir musse weiderhinn oppassen, dass eis Sprooch en Integratiounsfacteur bleiwt a mir mussen d’Offer vun de Lëtzebuergesch-Coursen fir eis auslännesch Matbierger a Mataarbechter nach vergréisseren an diversifizéieren.
 • Awer och schonn an de Schoulen an an de Betreiungsstrukture mussen eis Kanner op eis méisproocheg Realitéit virbereed ginn. Basis dofir muss eng zweesproocheg Kannerbetreiung sinn. Esou datt Frankophoner scho fréi a Kontakt mam Lëtzebuergësche kommen, a kleng Lëtzebuerger spillerësch mam Franséische ëmgoë léieren.
 • Lëtzeburgësch als Wahlfach am Lycée ass och e wichtege Punkt.

Mir fannen et schued, dass d’Lëtzebuerger Kultur an Identitéit de Moment an der öffentlecher Diskussioun bal exklusiv un der Sprooch festgemaach ginn. Mir sin der Meenung dass eis Gesellschaft um kulturellen Plang a Wirklechkeet vill méi ze bidden huet. Dofir as et wichteg fir iwert de Sproochenaspekt eraus, den Kanner an Erwuessenen vun allen Ofstamungen eis kulturell Geschicht an zeitgenössesch Kreatioun hei zu Lëtzebuerg méi no ze brengen, awer och daagdeeglech beim Schaffen an an der Fräizäit sech ze begéinen.

Françoise Folmer a Christian Kmiotek

Veröffentlicht unter Gesellschaft, Kultur, Tribune libre | Kommentar hinterlassen

Nationbranding duerch den Déiereschutz !?

vum Françoise Folmer a Christian Kmiotek

 Viru kuerzem huet d’Äntwert vum zoustännege Minister op eng Question Parlementaire vum gréngen Deputéierten Gérard Anzia erginn, datt zu Lëtzebuerg systematesch de Schwäin hir Schwänz amputéiert gin. Dat ass net nëmme konträr zu enger EU-Direktiv, mee och am Widdersproch zu engem nationale Règlement Grand-Ducal.

Et ass awer nëmmen ee Beispill vun enger ganzer Rei Methoden, déi an eiser Fleesch- a Mëllechproduktioun als onëmgänglech ugesi ginn. Dobäi weisen eis d’Biobetrieber, datt et och anëscht geet, an datt Schwäin durchaus kënnen ouni Schwanzamputatioun gehalen gin. Aner kurant Praktiken och hei zu Lëtzebuerg si systematësch Kastratioune vu Schwäin a Ranner, meeschtens ouni Anaesthesie an Nobehandlung, d’Ablatioun vun den Hare bei de Kéi, d’Schneide vun den Schniewele bei den Hénger, a villes méi. Skandaléis ass natiirlech och d’Shreddere vun de männleche Jippelcher, dat an Däitschland weiderhinn erlaabt ass, an zu Lëtzebuerg därzäit just dowéinst net existéiert, well d’Jippelcher net hei gezillt, mee importéiert gin.

Aus kommerzielle Grënn ignoréiert eis Gesellschaft systematesch déi onadäquat Haltungsmethoden an d’Leide vun den sougennanten „Notzdéieren“. Dat as fir eis Gréng net tolerabel. Mir fuerderen, datt eis zukünfteg Gesetzgebung unerkennt, datt en Déier net nëmmen en „être doué de sensibilité“ ass, mee och e sozialt Wiesen, dat Péng fillen a leide kann. Mir wëllen, datt eist neit Gesetz festhält, datt d‘Déiere komplex Intelligenzformen an och Gefiller hunn, déi et ze respektéiere gëlt. Mir brauchen en Ëmdenken an eiser Gesellschaft, a mir brauche méi Respekt, net nëmmen virun den Hausdéieren, mee och virun den „Notzdéieren“.

Et gëtt Alternativen an der Déierenhaltung, an d’Politik ass gefuerdert fir déi duerchzesetzen. Subventiounen un d’Bauere sollen un eng aartgerecht Déierenhaltung gebonne ginn, an de Konsument muss sensibiliséiert ginn, fir datt e Präisser fir Fleesch- a Mëllechprodukter akzeptéiert, déi et de Baueren erlaaben a besser Infrastrukturen an Haltungsmethoden fir hir Béischten ze investéieren.

Et ass kloër, datt dëst iwer Lëtzebuerg erausgeet, an datt hei op d’manst um europäeschen Niveau e Mentalitéitswiessel komme muss. Lëtzebuerg sollt sech awer net hannert deem Argument verstoppen, fir elo e neit Gesetz a Reglementer ofzeseenen, déi iwer Joëren all weidere Fortschrëtt an dëser Thematik blockéieren.

Jo, Lëtzebuerg soll d’Geleeënheet vun der neier Gesetzgebung, déi an der Präparatioun ass, notzen fir eng ganz Rei vu vermeidbare Quälereien bei „Notzdéieren“ ze verbidden, an domat Virreider an Europa ze sinn, wat eng ethesch korrekt Déierenhaltung ugeet.

Françoise Folmer a Christian Kmiotek

Veröffentlicht unter Allgemein, Ökologie, Europa, Gesellschaft, Tribune libre | 1 Kommentar