20 Joër TheaterFederatioun – Mäi Réckbléck

Här Staats- a Kulturminister, Dir Hären Deputéiert, Léif Mëmberen a léif Frënn vun der TheaterFederatioun,

Wëllkomm op eiser klenger Feier fir den 20. Gebuurtsdag vun der TheaterFederatioun. Mir hunn de Choix geholl, net groussaarteg ze feieren, well et eis net ganz dono ass, a well mer eis Suë léiwer fir méi konkret Projetën am Interessi vun eise Mëmberen ausginn.

Ech maachen e Réckbléck, dee sécher net ëmmer politësch an historësch korrekt ass: en Drama a 5 Akten.

Virspill um Theater

Et muss een et éierlech soën an et soll een et net occultéieren : D’Grënnung vun der Fédération Luxembourgeoise des Théâtres Professionnels – FLTP am Joër 1996 war eng Reaktioun. Manner op dat erfollegräicht 1. Kulturjoër vun 1995. Méi op déi ëmstridde massiv Subventionéierung vun der nei gegrënnter asbl Théâtre National du Luxembourg.

Wat allerdéngs déi allermannst wëssen: d‘TheaterFederatioun hat eng Virgängerin: ELIPSS – Entente Luxembourgeoise des Petites Structures de Spectacle, wouzou de Philippe Noesen d’Initiativ ergraff hat.

Schlussendlech war et awer déi politësch Decisioun, den TNL ze pushen, déi de Katalysator wor fir den Zesummeschloss vun den Theater-Produzenten an der Fédération Luxembourgeoise des Théâtres Professionnels. Iwwregens gouf den Théâtre National schonn no 1 Joër Mëmber vun der Federatioun, well en de Critère erfëllt hat, pro Joër op d’mannst zwou professionell Produktiounen op d’Brieder ze bréngen.

Generalprouw

Wat och déi mannst wëssen: D‘Grënnung vun der TheaterFederatioun war 1996 eng mëssgléckte Generalprouw. Et huet sech nämlech bei der Publicatioun am Mémorial erausgestallt, datt d’Gemengen-Theateren net einfach esou mat Asblën zesummen eng Associatioun grënnen dierfen. Dat kann nëmmen de Schäfferot vun enger Gemeng. An esou fënnt een am Mémorial am Ofstand vun e puer Méint gläich zwou Grënnungsstatuten, déi 2. da juristësch a gemengepolitësch korrekt mat de Schäfferéit vun de Stied Esch a Lëtzebuerg.

20161117theaterfederatioun20ans_1

1. Akt – 1. Präsident

Den 1. Präsident vun der Fédération Luxembourgeoise des Théâtres Professionnels wor ganz natiirlecherweis de Philippe Noesen.

„Et goufen eng Hellwull Koproduktiounen tëscht de Mëmberen op de Wee bruecht“

D’Ufanksjoëre vun der Federatioun si geprägt vu ganz vill informellem Austausch tëscht de Mëmberen, iwwregens oft bei engem Patt an iwwer ee Joërzéngt laang bei engem gemeinsame Mëttegiessen all Mount. An deem Kader gouf eng ganz grouss Koordinatiounsaarbecht geleescht an et gouf vill reziprokt Versteesdemech opgebaut tëscht de gudd dotéierte Strukturen an deenen, déi vun der Hand an de Mond liewen. An et goufen eng Hellwull Koproduktiounen tëscht de Mëmberen op de Wee bruecht.

D’Initiativ, fir esouwuel am däitschsproochege wéi am franséischspprochege Raum eng Vitrinn fir d’Lëtzebuerger Produktiounen opzemaache fällt och an déi Zäit. Philippe, du erënners dech, dass mer esouguer e puer Joër laang Formation continue ofgehal hunn fir Banquierën ze léieren, an der Öffentlechkeet ze schwetzen. Nujee: Mir ware jonk an hun d’Suë gebraucht!

2. Akt – 2. Präsident

Nofolger vum Philippe Noesen gouf de Jemp Schuster. Am Jemp séng Zäit falen eng Partie Neierungen, déi deels vun uewen erof koumen.

„D’TheaterFederatioun krut 2002 eng Konventioun, wat e méi laangfristegt Plange méiglech gemeet huet“

Am Kader vum Gesetz iwwer d’Artistes & d’Intermittents du Spectacle, dat d’TheaterFederatioun kritësch begleet huet, krute mer e Sëtz an der consultativer Kommissioun, an d’Kulturministësch Erna Hennicot-Schoepges huet mech zum Vizepräsident genannt; d‘Octavie Modert iwwregens e Joërzéngt méi spéit esouguer zum Präsident, wat ech ëmmer als eng Unerkennung vun der TheaterFederatioun hirer Aarbecht ugesinn hunn.

D’Professionaliséierung an der Kultur goung ëmmer weider, an d’TheaterFederatioun krut 2002, och ënner der Madame Hennicot, eng Konventioun, wat e méi laangfristegt Plange méiglech gemeet huet, mat Astelle vu festem Personal.

De Jemp Schuster, dee jo eigentlech prinzipiell mat der décker Dréckerei aus de Gaasperécher Wisen … iwwer Kräiz louch ( – ech hoffe, Jemp, du appreciéiers d’Wuertspill – ), de Jemp huet eppes ganz Erstaunleches färdeg bruecht. Nämlech datt de Groupe Saint-Paul an de Groupe Editpress zesumme mat der TheaterFederatioun all Mount d‘TheaterZeitung erausginn hunn, fir Promotioun fir den Theater ze maachen an als Service um potenzielle Spectateur.

Leider huet d‘Kulturministësch Maggy Nagel vun 2015 un de Budget vun der TheaterFederatioun esou gekierzt, datt mer am Moment nëmme nach dank dem Sponsoring vum Tageblatt d’TheaterZeitung kënne publizéieren, mat elo enger vill manner grousser Reichweite, wat eis Mëmbere schrecklech bedaueren.

3. Akt – 3. Präsident

De Serge Tonnar koum nom Jemp Schuster. De Serge huet ganz vill Richtung Marketing ënnerholl: nei Identité visuelle, neien Numm – net méi FLTP mee TheaterFederatioun –, Kollaboratioune mat de Medien, de Gëllene Renert, e puer Joër Präsenz op der Studentefoire, Publikatioun a Filmer iwwer d’Theaterberuffer op an hannert der Bühn, an net ze vergiessen dat ewell traditionellt TheaterFest.

Déi bestehend Saache sinn ausgeweit an ausgebaut ginn, wéi zum Beispill de Site theater.lu. Dat alles war nëmme méiglech, well ënner de Kulturministeren François Biltgen an Octavie Modert, de Budget fir Kultur generell enorm gewues ass. A, Serge, ech mengen Du has e ganz gudden Drot zu der Madame Modert, an sie huet appreciéiert, wéivill a wat s‘Du mat der TheaterFederatioun realiséiert hues.

„D’TheaterFederatioun huet den Theater zu Lëtzebuerg op d’Weltkaart gesat : mir sinn de Lëtzebuerger Korrespondent vum International Theatre Institute bei der UNESCO“

Dat waren och eng Partie Leeschtungen, déi nie un d’grouss Klack gehaang goufen, wéi d’Préconfiguratioun vun den Theaterarchiven, déi no e puer Joër an de Centre National de Littérature iwwerfouert goufen.

Awer och datt d’TheaterFederatioun den Theater zu Lëtzebuerg op d’Weltkaart gesat huet: mir sinn de Lëtzebuerger Korrespondent vum ITI – International Theatre Institute bei der UNESCO. Leider hu mer net genuch personell Ressourcen fir um europäëschem an um internationale Plang esou matzehalen, datt mer eist Land efficace op deenen Niveauë vertriede kéinten.

4. Akt – 4. Präsident

Wéi de Serge Tonnar 2012 sot, hie wéilt sech méi op séng künstlerech Projetë konzentréieren, huet d’ganz TheaterFederatioun op mech, hiren Trésorier zënter der Grënnung gekuckt. Ech hu mech ëmgedréint, mee do stoung kee méi, an esou gouf ech du Präsident.

„Den Theater ass deen ärmste Koséng vun der ganzer Kulturfamill, den Zueleverglach mat den anere Secteure weist dat ganz kloër“

Ech hu versicht, op dat opzebauen wat de Serge lassgekappt hat. Leider konnt ech d’Kulturministësch Maggy Nagel net vun allem iwwerzeegen, wat d’TheaterFederatioun auszeechent. An esou krute mer bal 20% vun eiser Dotatioun gestrach. Resultat: bei eis ass 1 vun den 2 feste Posten net méi besat ginn. Dat zitt no sech, datt mer manner Koordinatioun vum Secteur a manner Promotioun vum Theater a séngen Aktivitéite maache kënnen.

20161117theaterfederatioun20ans_3

Dat ass schued, well den Theater ass deen ärmste Koséng vun der ganzer Kulturfamill, den Zueleverglach mat den anere Secteure weist dat ganz kloër. An dofir bräichten eis Mëmbere méi Promotioun a Marketing vun hiren Aktivitéiten a net manner, well mir stinn a grousser Konkurrenz ëm déi begrenzte Fräizäit vun de Leit.

Här Kulturminister, léiwe Xavier,

Ech ginn dervun aus, dass Du et färdeg bréngs, datt geschwënn erëm 1% vum Staatsbudget an d’Kultur gestach gëtt, esou wéi et sech gehéiert. A wann dat dann de Fall ass, dann hoffen ech, datt d’TheaterFederatioun op d’manst erëm déi Dotatioun kritt, déi se mol schonn hat. Ech hat Déngem Staatssekretär, dem Guy Arendt, dat och scho mat op de Wee ginn.

„An deenen 20 Joër wou eis Federatioun existéiert, hunn all Kulturministëschen a Kulturministeren ëmmer erëm betount , datt sie an der TheaterFederatioun en idealen Interlocuteur hunn“

20161117theaterfederatioun20ans_5

Et ass nämlech esou, datt et an deenen 20 Joër wou eis Federatioun elo existéiert, all Kulturministëschen a Kulturministeren ëmmer erëm betount hunn, datt sie an der TheaterFederatioun en idealen Interlocuteur unique hunn. An e Koordinateur, dee ganz vill dobäi hëlleft, dëse Secteur ze strukturéieren a séng Professionaliséierung weiderzentwéckelen.

5. Akt – Klengen Theater-Coup – 5. Präsident

Léiw Frënn vun der TheaterFederatioun,

Ech hunn no 4 ½ Joër decidéiert, d’Présidence ofzeginn, an dat aus zwee Grënn, déi d’Mëmbere vun der TheaterFederatioun gudd novollzéie kënnen:

 • Ech sinn och Präsident vun enger politëscher Partei déi an der Regierungsverantwortung ass. An ech mierken, datt ech mech net esou an der Öffentlechkeet ausdrécke kann, wéi ech dat als Sproochrouer vun der TheaterFederatioun misst maache, well verschidde Medien dann d’Tendenz hunn, e Sträit an der Koalitioun doraus ze konstruéieren.
 • Deen 2. Grond: déi next 3 Joëre si Wahlen. Als Parteipräsident muss ech do voll an den Asaz goën. Da kéim d’TheaterFederatioun ze kuerz, an dat wär inacceptabel.

D’TheaterFederatioun huet virun zwou Wochen hire neie Präsident gewielt. De 5. Präsident, deen deen d’Federatioun an hiert 21. Joër an doriwwer eraus féiert, ass eng Präsidentin. No engem Direkter, engem Auteur, engem Muséker an engem Schauspiller gëtt d’Federatioun elo vun der Regisseurin Carole Lorang geféiert. An d’Carole ass domat och déi 1. Fra un der Spëtzt vun der TheaterFederatioun!

Léiwt Carole,

ech iwwerginn Dir haut offiziell dee wibbelege Kuerf voll professioneller Bühnestrukturen. Se sinn aktiv am Sprechtheater, am Danztheater, am Musékstheater, am Kanner- a Jugendtheater an heiandsdo sprengen hir Produktiounen dës Kaderen. Du fënns am Kuerf 19 Mëmbere vun alle Gréissten an alle Modeller:

 • Op där enger Säit déi gudd dotéiert Gemengentheateren,
 • op där ganz anerer Säit, kleng mee professionell Truppen ouni Konventioun mam Kulturministère an ugewisen op punktuell Subsiden,
 • dertëscht méi oder manner (déi meescht iwwregens manner) gudd finanzéiert konventionéiert Strukturen,
 • déi eng op enger fester Plaz, déi aner ëmmer op der Sich no engem Lieu.
 • Et gëtt der, déi sech spezialiséiert hunn op e Genre, op eng Sprooch, op ee Public,
 • et gëtt der déi liewen nëmme fir den Danz, anerer bedénge méi Sparten,
 • an et gëtt d‘Kulturzentren an de Regiounen, déi eng Offer hunn, déi wäit iwwer den Theater erausgeet.

„Ech iwwerginn Dir haut dee wibbelege Kuerf voll professioneller Bühnestrukturen“

Carole,

déng Aufgab als Präsidentin ass et, déi ënnerschiddlech Interessen, déi verschidde Visiounen, déi differenzéiert Besoinsë vun all de Mëmberen ënner dem Hutt vun der TheaterFederatioun ze halen. Dat geet, well eis Organisatioun basisdemokratësch fonctionnéiert, well mer eis all puer Méint an der Plénière gesinn, well am Bureau exécutif déi eenzel Forme vu Mëmbere vertruede sinn a well mer an thematëschen Aarbechtsgruppe schaffen.

Dat geet, well de Präsident jo net eleng ass. An dat bréngt mech derzou zum Schluss e grousse kollektive Merci ze soën fir 20 Joër Mataarbecht um Projet TheaterFederatioun: de Präsidenten, de Mëmbere vum Bureau, den Delegéierte vun de Mëmberen, de Protagoniste vun den Aarbechtsgruppen, de stännege Mataarbechterinnen, de staatleche, kommunalen, institutionellen an ekonomësche Financierën a Sponsoren an deenen hier Mataarbechter.

20161117theaterfederatioun20ans_4

An domat ginn ech d’Wuert weider un déi next Generatioun, un d’Präsidentin vun der TheaterFederatioun Carole Lorang.

Veröffentlicht unter Kultur | Kommentar hinterlassen

Eng aner Entwécklung fir Lëtzebuerg

An de leschte 25 Joër ass Lëtzebuerg hott an har gewuess. Landesplanerësch war et e wëlle Wuesstum, deen net vun den deemolege Regierunge cadréiert gouw.  Dësen onkontrolléierte Wuesstum huet eng ganz Partie Nodeeler mat sech bruecht.

„Déi individuell Mobilitéit geet ëmmer méi an d’Immobilitéit iwwer“

Jidderee vun eis mierkt, datt séng Liewesqualitéit sech no an no verschlechtert. Jiddereen, deen all Dag ënnerwee ass, kann um eegene Leif spiren, wéi déi individuell Mobilitéit ëmmer méi an d’Immobilitéit iwwergeet. Eis Landschafte ginn ëmmer méi zerschnidden an zoubetonéiert an d’Natur gëtt ëmmer méi an den Eck gedréckt, wat schlussendlech och op eis Käschte geet.

Déi lescht 25 Joër hunn déi successiv Lëtzebuerger Regierungen zwar déi finanziell Friichte vum onkontrolléierte Wuesstum agesäckelt, se hunn awer kee Moment un d’Folgekäschte geduecht an deemno och näischt ënnerholl fir d’Land op d’Zukunft ze preparéieren. D’Resultat ass, datt eist Land e riisegen Nohuelbedarf un Investitounen huet: an der Loftqualitéit, am Waasserschutz, an de Schoulinfrastrukturen, am Wunnéngsbau, an der Capacitéit vum öffentlechen Transport, …

„Investitiounen an d’Infrastrukture si blutnéideg fir eist Land zukunftsfäheg ze maachen“

D’Dräierkoalitioun par conter huet déi Fehlentwëcklungen erkannt, an déi aktuell Regierung thematiséiert se am Kader vun der Debatt iwwer déi zukünfteg Entwécklung vu Lëtzebuerg. Paralell dozou fiert d‘Regierung d’Investitiounsausgabe massiv erop. Déi Investitiounen an Infrastrukture si jo blutnéideg fir eist Land zukunftsfäheg ze maache. A well déi Infrastrukturen och eise Kanner a Kandskanner zegutt kommen, hunn ech kee Problem dermatt, datt se deelweis iwwer Scholde finanzéiert ginn.

Amplaz Gottes Waasser iwwer Gottes Land lafen ze loossen, leet déi aktuell Regierungsequipe Pläng op den Dësch, wéi mer Lëtzebuerg anëscht, méi intelligent organiséiere kënnen. Et ass wuel ewell jidderengem bewosst, datt wa mer an Zukunft Wunnen, Schaffen a Fräizäit méi no beienee kréie, mer vill Weeër spuere, mer u Liewesqualitéit gewannen an d’Ëmwelt an eis Nerve schounen.

„Zesumme Lëtzebuerg entwéckelen“

Ech si frou doriwwer, datt d’Dräierkoalitioun net vun uwen erof decidéiert, mee Pisten opweist, wéi eist Land sech kann entwéckelen. Ech freeë mech op déi nächst 10 Méint: an deene leeft eng breed Diskussioun an alle Regioune vum Land un där jiddereen sech bedeelege kann. Ziel ass et, zesummen de „Plan directeur“ vun der Landesplanung z’entwéckelen; Ziel ass et, zesumme Lëtzebuerg z’entwéckelen.

Veröffentlicht unter Ökologie, Gemeinden, Gesellschaft, Mobilität, Tribune libre, Wirtschaft & Finanzen | Kommentar hinterlassen

BREXIT – the larger context

The BREXIT is only one symptom of a political and social change that is gaining ground for over a decade now and is – unfortunately – gaining momentum in the last two years.

In the countries of the Northern hemisphere – Europe and North America – concerns are spreading among the population. Due to an ever increasing globalisation, people do feel already now or are concerned that they will in the future experience the effects of the globalisation.

Let us be clear: Not only lesser educated persons or socially lower standing classes or an older electorate are concerned that their income, that their social position, that their job or those of their children are in jeopardy. The higher educated, those who may be more inclined to vote Green, are also very much concerned about the effects of globalisation, as the demonstrations against CETA throughout Europe have proven.

The rise of the populists

We now clearly see that the rise of the populists in Eastern Europe, the perspective of Front National in France and AfD in Germany gaining power and the BREXIT are fuelled by the same identitarian reflexes.

Even a possible election of a US-President Trump is rooted in the same concerns. Don’t forget: in pre-electoral polls populist voters do not denounce themselves!

Of course, the ascension of the populists was – and is – only possible, because they successfully apply the old recipe : “Turn people’s diffuse concerns into strong fears”; then “Give simple answers to complex issues”.

The Pro-Brexiteers gave such a simple – and wrong – response to the very realistic fears of some fringes of the British society, those fears that the populists had nurtured during decades of Euroscepticism. And the established parties had in the worst surfed on the Euroscepticism wave or at best failed to install an alternative narration.

Which kind of BREXIT ?

The English, the Northern Irish, the Welsh and Scottish people must not be punished for their vote. If only be for democracy’s sake.

But the United Kingdom’s government should not be rewarded either.  If only be for the sake of justice and equal treatment of those who are not part of the EU. And of those who are part of the EU.

In reducing my understanding of the European Union to the most simple expression, I would say that the EU stands for 4 everyday liberties: the freedom of circulation of capital, of goods, of services and of manpower. I especially say manpower and not persons, because the EU cannot hide its strong economic roots and the free circulation and establishment in any Member State by an individual remains subject to a working permit. But the free circulation of people is such a powerful and emblematic right – a right that can be experienced every day by any citizen – that we must defend it at all cost.

So: No cherry-picking for the Brits! If the UK is able to negotiate better market related conditions, those should the also be extended to Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland.

But above all: In BREXIT negotiations we should not trade easy economic advantages against the few social, democratic and everyday rights EU-citizens have. Because the European Union is doomed, if the union loses the support of the many Pro-Europeans who still are the silent majority.

Veröffentlicht unter Europa | Kommentar hinterlassen

Lëtzebuerg a séng Sproochen

vum Françoise Folmer a Christian Kmiotek

Eng aktuell Debatt déi d’Leit enorm beweegt, ass déi vum Stellewert vun der Lëtzebuerger Sprooch. Lëtzebuergësch gët hautzudaags esou vill geschwat a geschriwwe, wéi nie virdrun, an trotzdem hu vill Lëtzebuerger d’Gefill, dass mer eis Sprooch, an domat eis Kultur verléieren.

Am geschichtleche Réckbléck ass et esou, dass zu Lëtzebuerg schonn zanter dem Ufank vum 19. Joërhonnert déi 3 Sprooche Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch koexistéieren. Mir däerfen dowéinst d‘Realitéite vun eiser multikultureller Gesellschaft a vun der Sproochevielfalt hei zu Land net verkennen :

 • Eis Méisproochegkeet ass ee vun de ganz wichtege Facteuren, op déi sech d’wirtschaftlech Entwécklung vun eisem Land, an domat eise Wuelstand baséieren. D’Weiderentwécklung vum lëtzebuergeschen Sproochgebrauch däerf sech dofir net op Käschte vun dëser Multikulturalitéit maache.
 • Mir mussen och realistesch bleiwe, wat d’Méiglechkeete vum Lëtzebuergeschen ugeet, wann et ëm spezifesch technesch a juristësch Jargonen geet. Do kënnt eis Sprooch schonn haut net ouni eng Hellewull franséisch, däitsch an englesch Wierder aus.
 • D’Kommunikatioun op lëtzebuergesch zwëschent den Administratiounen an de Bierger kann a soll nach weider entwéckelt gin. Fir se besser verständlech ze maache, solle mir hei och kucken, déi administrativ Ausdrocksweis ze vereinfachen, an dat an all deene Sprooche mat deenen d’Verwaltungen schonn haut mat den Bierger kommunizéieren, siew dat elo Lëtzebuergesch, Däitsch oder Franséisch.
 • Grad esou wichteg wéi dësen offizielle Gebrauch vun eiser Sprooch, ass awer och hiren alldeegleche Gebrauch. Mir musse weiderhinn oppassen, dass eis Sprooch en Integratiounsfacteur bleiwt a mir mussen d’Offer vun de Lëtzebuergesch-Coursen fir eis auslännesch Matbierger a Mataarbechter nach vergréisseren an diversifizéieren.
 • Awer och schonn an de Schoulen an an de Betreiungsstrukture mussen eis Kanner op eis méisproocheg Realitéit virbereed ginn. Basis dofir muss eng zweesproocheg Kannerbetreiung sinn. Esou datt Frankophoner scho fréi a Kontakt mam Lëtzebuergësche kommen, a kleng Lëtzebuerger spillerësch mam Franséische ëmgoë léieren.
 • Lëtzeburgësch als Wahlfach am Lycée ass och e wichtege Punkt.

Mir fannen et schued, dass d’Lëtzebuerger Kultur an Identitéit de Moment an der öffentlecher Diskussioun bal exklusiv un der Sprooch festgemaach ginn. Mir sin der Meenung dass eis Gesellschaft um kulturellen Plang a Wirklechkeet vill méi ze bidden huet. Dofir as et wichteg fir iwert de Sproochenaspekt eraus, den Kanner an Erwuessenen vun allen Ofstamungen eis kulturell Geschicht an zeitgenössesch Kreatioun hei zu Lëtzebuerg méi no ze brengen, awer och daagdeeglech beim Schaffen an an der Fräizäit sech ze begéinen.

Françoise Folmer a Christian Kmiotek

Veröffentlicht unter Gesellschaft, Kultur, Tribune libre | Kommentar hinterlassen

Nationbranding duerch den Déiereschutz !?

vum Françoise Folmer a Christian Kmiotek

 Viru kuerzem huet d’Äntwert vum zoustännege Minister op eng Question Parlementaire vum gréngen Deputéierten Gérard Anzia erginn, datt zu Lëtzebuerg systematesch de Schwäin hir Schwänz amputéiert gin. Dat ass net nëmme konträr zu enger EU-Direktiv, mee och am Widdersproch zu engem nationale Règlement Grand-Ducal.

Et ass awer nëmmen ee Beispill vun enger ganzer Rei Methoden, déi an eiser Fleesch- a Mëllechproduktioun als onëmgänglech ugesi ginn. Dobäi weisen eis d’Biobetrieber, datt et och anëscht geet, an datt Schwäin durchaus kënnen ouni Schwanzamputatioun gehalen gin. Aner kurant Praktiken och hei zu Lëtzebuerg si systematësch Kastratioune vu Schwäin a Ranner, meeschtens ouni Anaesthesie an Nobehandlung, d’Ablatioun vun den Hare bei de Kéi, d’Schneide vun den Schniewele bei den Hénger, a villes méi. Skandaléis ass natiirlech och d’Shreddere vun de männleche Jippelcher, dat an Däitschland weiderhinn erlaabt ass, an zu Lëtzebuerg därzäit just dowéinst net existéiert, well d’Jippelcher net hei gezillt, mee importéiert gin.

Aus kommerzielle Grënn ignoréiert eis Gesellschaft systematesch déi onadäquat Haltungsmethoden an d’Leide vun den sougennanten „Notzdéieren“. Dat as fir eis Gréng net tolerabel. Mir fuerderen, datt eis zukünfteg Gesetzgebung unerkennt, datt en Déier net nëmmen en „être doué de sensibilité“ ass, mee och e sozialt Wiesen, dat Péng fillen a leide kann. Mir wëllen, datt eist neit Gesetz festhält, datt d‘Déiere komplex Intelligenzformen an och Gefiller hunn, déi et ze respektéiere gëlt. Mir brauchen en Ëmdenken an eiser Gesellschaft, a mir brauche méi Respekt, net nëmmen virun den Hausdéieren, mee och virun den „Notzdéieren“.

Et gëtt Alternativen an der Déierenhaltung, an d’Politik ass gefuerdert fir déi duerchzesetzen. Subventiounen un d’Bauere sollen un eng aartgerecht Déierenhaltung gebonne ginn, an de Konsument muss sensibiliséiert ginn, fir datt e Präisser fir Fleesch- a Mëllechprodukter akzeptéiert, déi et de Baueren erlaaben a besser Infrastrukturen an Haltungsmethoden fir hir Béischten ze investéieren.

Et ass kloër, datt dëst iwer Lëtzebuerg erausgeet, an datt hei op d’manst um europäeschen Niveau e Mentalitéitswiessel komme muss. Lëtzebuerg sollt sech awer net hannert deem Argument verstoppen, fir elo e neit Gesetz a Reglementer ofzeseenen, déi iwer Joëren all weidere Fortschrëtt an dëser Thematik blockéieren.

Jo, Lëtzebuerg soll d’Geleeënheet vun der neier Gesetzgebung, déi an der Präparatioun ass, notzen fir eng ganz Rei vu vermeidbare Quälereien bei „Notzdéieren“ ze verbidden, an domat Virreider an Europa ze sinn, wat eng ethesch korrekt Déierenhaltung ugeet.

Françoise Folmer a Christian Kmiotek

Veröffentlicht unter Allgemein, Ökologie, Europa, Gesellschaft, Tribune libre | 1 Kommentar

Endlech e modernt Familierecht

 

vum Christian KMIOTEK a Françoise FOLMER

Christian KMIOTEK : Iwwer ee Joërzéngt hu verschidde Justizministeren dru gedoktert, elo leet de grénge Minister Felix Braz, no zwee an engem halwe Joër e komplett neit Familierecht vir. Wat ass dann dorunner esou modern?

Françoise FOLMER : Als éischt emol steet d’Kand am Mëttelpunkt an all Kand gëtt genee t’selwecht behandelt, egal wéi séng Elteren zuenee stinn: bestuet, gepacst, zesummen, auserneen oder gescheed. Domat gëtt eng laangjäreg Fuerderung vun eisem Verfaassungsgeriicht endlech ëmgesat.

An Zukunft hu béid Eltere gemeinsam d’Suergerecht an d’Opsiichtspflicht iwwer hiert Kand. Et gëtt nëmmen eng Ausnahm, nämlech wann d’„autorité parentale conjointe“ net am Intérêt vum Kand wier.

Dat neit Gesetz dréit och der Realitéit vun de Patchwork-Familie Rechnung: an Zukunft ass et méiglech, datt de neie Partner oder Partnerin vun engem Elterendeel verschidden deeglech Entscheedungen huelen därf fir dat Kand dat am selwechte Stot wunnt.

CK : Dat gemeinsamt Suergerecht vun den Elteren ass effektiv e grousse Fortschrëtt am Interessi vun alle Mamme, Pappen a Kanner, egal a wéi enger Konstellatioun se liewen. Mee domat net genuch: och d’Scheedungsprozedur gëtt entstëpst a vu Grond op nei ausgeriicht. Et gëtt an Zukunft nëmmen nach zwou Scheedungsformen: entweder wëll béid Partner dat esou wëllen (de „consentement mutuel“ wéi bis elo)oder awer well d‘Relatioun am Bestiednis definitiv gebrach ass (de sougenannten „Zerrüttungsprinzip“), aus watfirenge Grënn och ëmmer.

FF : Deemno verschwënnt den „divorce pour faute“, dee viru Geriicht oft zu héichemotionale Schlammschluechte gefuert huet an d’Prozeduren onheemlech an d’Längt zéie konnt. Och dat ass sécherlech am Interessi vun de Kanner a vun de betraffene Leit. D’Geriicht befaasst sech an Zukunft net méi mat de reellen oder imaginären Ursaachen firwat e Bestiednis an d’Bréch geet, mee consideréiert déi als eng Privatsaach. Just wann ee vun de Partner gewalttäteg géint eng Persoun am Stot wor, kritt eng Veruurteelung dofir Afloss op d’Konsequenze vun der Scheedung.

Haut ass et jo esou, datt wann ee sech net am Gudden eens gëtt, de Scheedungs-Parcours viru Geriicht enorm laang a komplizéiert ka sinn; ännert dat endlech?

CK: D’Scheedungsprozedure gi vereinfacht a méi séier. Et gëtt e „Juge aux affaires familiales“ geschaf, dee fir déi ganz Prozedur zoustaänneg ass, déi haut bei verschiddene Geriichter ka leien. Och t’Délaië gi verkierzt an et muss een net méi eng zweete Kéier virun de Riichter oder d‘Riichterin.

FF: Mat deem neie Familierecht geet d’Dräier-Koalitioun konsequent weider um Wee, eist Zesummeliewen ze moderniséieren, a mir gesinn dëse Projet an der Linn zum Beispill vum Bestiednis fir jiddereen, der Reform vun der Ofdreiwung an dem vereinfachten Zougang zur Lëtzebuerger Nationalitéit.

CK: Mir hoffen, datt och d’Oppositioun – a besonnech déi gréisst Oppositiounspartei – sech net dem Uleies vum grénge Justizminister verschléisst, endlech eist Familien- a Scheedungsrecht de Realitéite vun haut unzepassen.

Veröffentlicht unter Gesellschaft, Soziales, Tribune libre | 1 Kommentar

What is the state of the European Union?

At the Party Leader’s meeting held at the European Green Party Spring Council in Utrecht on May 21, 2016, I was asked to give a 3-minute appreciation on a possible breaking apart of the EU and of important topics at home. Here are the thoughts I shared with my colleagues.

What is the state of the (European) Union, several months before a possible BREXIT and an imaginable subsequent breaking apart of the whole? Which EU? The economic, the financial Europe is doing fine, advancing ever more on the road to liberalisation. But, what about the social dimension of the EU?

Its citizens see the EU as the Europe of multinationals and less and less as the one of the people. This of course gives food to all the right-wing populist parties, which on social issues awake the old nationalistic demons.

Luxembourg is a very typical example standing for Western European countries, whose people have achieved a certain level of welfare and social protection, good labour and health standards, okay consumer and environmental protection. These people, this electorate which is rather middle-class and aging – some may call it „good old Europe“ – are afraid to lose their rights and standards to globalisation. Populists surf on these fears. Which does not mean, that we Greens should not also address those legitimate worries, but in an appropriate manner, of course.

In the Western European countries, but much less in other territories, people’s worries about being possible losers of the ongoing globalisation and liberalisation, of having to give up acquired rights and standards to multinationals are projected on the TTIP negotiations and the already finalised CETA treaty.

Alongside the civil society actors, that do a great mobilising job, we Greens have a role to play. Jointly, we should not only heighten the awareness of the population on the threats on social, labour, health, food, environmental, legal, … standards and eventually on our democracy. We should also seek for further political allies. And I am especially looking towards our Social-Democratic friends, who should reflect their position on TTIP and CETA and analyse their electoral erosion in this light.

13221029_10209473688700164_3239983613889740458_n

Veröffentlicht unter Allgemein, Europa, Gesellschaft, Soziales, Wirtschaft & Finanzen | Kommentar hinterlassen